Reklamačný poriadok

Chcete reklamovať doručený tovar?

Ozvite sa nám:
Email: e-bikeservis@e-bikeservis.sk

Telefónne číslo: 0915 332 666

Čo potrebujeme vedieť, aby sme začali Vašu reklamáciu riešiť?
Vaše meno, telefonický kontakt, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady, prípadne fotodokumentáciu závady.

Reklamačný poriadok
internetového obchodu www.chcemebike.sk
(ďalej len „reklamačný poriadok“)

I. ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.chcemebike.sk, spoločnosť E-bike servis s.r.o., Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza
 2. Kupujúci je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 3. Tovar zahŕňa produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu predávajúceho.
 4. Objednávka je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru.
 5. Kúpna zmluva (alebo len zmluva) je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, reklamačný poriadok, poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s VOP, reklamačným poriadkom a poučením o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámili s týmto reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
 4. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.
 5. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, postup a podmienky reklamácie tovaru sa riadia Zákonom na ochranu spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, postup a podmienky reklamácie tovaru.

III: Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar
  nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
  Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo
  poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený
  (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným
  používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Spoločnosť E-bike servis s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.chcemebike.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť E-bike servis s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť E-bike servis s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

V. ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Občianskom zákonníku. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

VIII. POSTUP REKLAMÁCIE

 1. V prípade reklamácie, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho e-mailom na adrese: e-bikeservis@e-bikeservis.sk, poštou na adrese: E-bike servis s.r.o., Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza. Pri kontakte kupujúceho s predávajúcim je kupujúci povinný uviesť: meno, telefonický kontakt, názov výrobku, číslo faktúry, popis závady, v prípade ak je to možné, doplniť fotodokumentáciu závady (ďalej len „informácie“).
 2. Ak nebolo dohodnuté inak, zákazník je povinný poslať reklamovaný tovar na adresu: E-bike servis s.r.o., Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza spolu s informáciami. Zákazník je povinný okrem iného zaslať predávajúcemu kópiu faktúry, prípadne potvrdený záručný list. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu.
 4. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie rovnakou formou, akou mu bol tovar reklamovaný.
 5. Predávajúci po prijatí reklamácie stanoví spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v odôvodnených prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní. V prípade, že predávajúci prekročí lehotu 30 dní, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, resp. výmenu výrobku za nový.
 7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (email), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 10. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 11. Odborné posúdenie musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia.