Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.chcemebike.sk
(ďalej len „VOP“)

 1. ZÁKLADNÉ POJMY
 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.chcemebike.sk, spoločnosť E-bike servis s.r.o. .
 2. Kupujúci je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 3. Tovar zahŕňa produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu predávajúceho.
 4. Objednávka je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru.
 5. Kúpna zmluva (alebo len zmluva) je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, reklamačný poriadok, poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 1. ÚDAJE O PREDÁVAJÚCOM

E-bike servis s.r.o.
Sídlo: Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza

Prevádzka Kláštorna ulica č. 1 Prievidza 97101

Adresa pre spätné odosielanie zásielok je adresa prevádzky.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK07 0900 0000 0051 7537 9393

SWIFT: SUBASKBX

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

III. VLASTNOSTI TOVARU

 • Konkrétne vlastnosti tovaru sú uvedené pri konkrétnom ponúkanom tovare.
 • Predajca si vyhradzuje právo na zmenu niektorých vlastností tovaru vzhľadom na zmeny uskutočnené dodávateľmi a výrobcami.
 • Pre viac informácií o tovare, jeho vlastnostiach a spôsobe použitia nás kontaktujte na emailovej adrese: e-bikeservis@e-bikeservis.sk.
 • Vlastnosti tovaru, ako napríklad farba, sa môžu vzhľadom na dodávané fotografie, nastavenie prehliadača a podobne líšiť, je preto odporúčané navštíviť náš showroom pred samotným nákupom.
 • Na rozdielnosť týchto vlastností sa nevzťahuje reklamácia
 1. OBJEDNÁVKA
 • Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.
 • Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami.
 • Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 • Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  a. prostredníctvom elektronického obchodu www.chcemebike.sk,
  b. emailové objednávky:info@chcemebike.sk.
 • Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
  Predávajúci je za istých okolností stanovených predávajúcim oprávnený žiadať potvrdenie objednávky (telefonicky alebo písomne) kupujúcim, napr. ak objednávka kupujúceho je nad 150,- EUR, tovar sa má dodať mimo územia Slovenskej republiky. V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, sa objednávka považuje za neplatnú. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 • Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
  Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
  Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky, ibaže by sa zmluvné strany dohodli inak.
 1. KÚPNA ZMLUVA
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež aktuálne znenie VOP predávajúceho.
 • Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, v zmysle článku IV. bod 4 až 6 VOP alebo na základe zákonných dôvodov.
 • Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 1. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu
preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 100% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné
  podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo tovar sa stal dlhodobo nedostupmým . V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v predchádzajúcom bode VOP.

Od zmluvy do 14 dní môže odstúpiť len fyzická osoba-spotrebiteľ,nepodnikateľ.

Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  * tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  * tovar nesmie byť použitý
  * tovar musí byť nepoškodený
  * tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  * zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní a skontrolovaní tovaru.
  Tovar musí byť zaslaný poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
 • V prípade vrátenia tovaru s prevyšujúcov hodnotou nad 1000 EUR s DPH (napríklad elektrické bicykle) je kupujúci povinný dohodnúť písomne spôsob dopravy s predávajúcim.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 • Vrátenie nákladov za poštovné poskytne predávajúci kupujúcemu vo výške najlacnejšieho poštovného ktoré je uvedené v ponuke dopravy na stránke predávajúceho a to bez ohľadu na to aký spôsob dopravy kupujúci využil pri nákupe.
 • Cenu poštovného za vrátenie zásielky znáša kupujúci v plnej výške.

VII. DODANIE TOVARU

 • Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. Kúpnou zmluvou sa kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 • Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 • Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 • Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu tovar odovzdá dopravca.
 • Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.
 • Ak nie je ujedané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí, spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že si je vedomí, že v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci bude spracovávať a uschovávať jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom doručenia kúpeného tovaru, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa a požadovaná suma na úhradu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 11 ods. 1 ZnOOÚ bude osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, spracovávať na marketingové účely (zaslanie newslettra na email kupujúceho) len na základe dobrovoľného súhlasu kupujúceho, ktorý kupujúci predávajúcemu udelí vyznačením políčka udelenia súhlasu pri realizácii objednávky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas obvykle na obdobie 5tich rokov. Kupujúci môže udelený súhlas odvolať aj počas doby platnosti udeleného súhlasu.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  a. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  d. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  f. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
  a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  b. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať:
  a. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
  b. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.
 • Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
  a. Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 12,
  b. ReMax Courier service, spol s.r.o., sídlo: Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava.
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
 1. CENA TOVARU
 • Všetky ceny uvedené u jednotlivých tovarov sú zmluvné, platné a konečné.
 • Cena za tovar nezahŕňa poplatky za dopravu a iné špecifické poplatky, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od konkrétnej voľby Kupujúceho.
 • Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 1. POPLATKY ZA DOPRAVU

Cena dopravy je obvykle uvedené v rámci procesu objednávky a pri potvrdení objednávky.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci si sám zvolí spôsob uhradenia tovaru. Kupujúci môže tovar uhradiť:
a. Dobierkou
b. v hotovosti pri osobnom prevzatí v sklade predávajúceho,
e. platobnou bránou

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

XII. DODACIE PODMIENKY

 • Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  a. osobný odber v sklade predávajúceho,
  b. zasielanie kuriérom,
 • Kupujúci bude o čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí. Obvyklá dodacia lehota tovaru na sklade je lehota 3 pracovných dní, v závislosti od zvoleného spôsobu platby.Dodacia lehota nie je garantovaná a môže sa meniť podľa vyťaženosti a kapacity jednotlivých doručovateľských spoločností
 • Predávajúci alebo zmluvný partner predávajúceho môže pri preberaní tovaru požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo iného dokladu), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci alebo zmluvný partner predávajúceho odmietnuť tovar vydať.
 • Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 • Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu:info@chcemebike.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

XIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@chcemebike.sk alebo na telefónnom čísle 0915 332 666), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.12.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Máte problém s našou spoločnosťou? Chcete podať sťažnosť? Alebo len chcete vedieť viac o našej spoločnosti?

Ozvite sa nám:
Email:info@chcemebike.sk , Telefónne číslo: 0915 332 666